Acetic Acid (99.85%)

รหัสสินค้า : a02

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม

กรดน้ำส้มใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู (Vinegar) และเป็นสายตั้งต้น ที่ใช้ผลิต Vinyl Acetate Monomer(VAM) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ Poly Vinyl Chloride (PVC) ที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำปะปา นอกจากน้ำ สารละลายกรดน้ำส้ม ยังสามารถทำความสะอาดเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ได้ด้วย


เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำส้มสายชู

น้ำส้มสายชู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกรดอะซิติกมาเจือจางให้มีความเข้มข้นประมาณ 4-18% โดยปริมาตร แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. น้ำส้มสายชูหมัก

น้ำส้มสายชูหมัก หรือ น้ำส้มสายชูแท้ เป็นน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเพียงอย่างเดียว โดยใช้วัตถุดิบสำคัญ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งจากข้าว หรือแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ รวมถึงกากน้ำตาล และผลไม้ชนิดต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอนการหมัก 2 ขั้นตอน คือ

– การหมักน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation)

– การหมักแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิกติก (acetic acid fermentation)

ทั้งนี้ น้ำส้มสายชูหมักที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีลักษณะใส ไม่ขุ่น ไม่มีตะกอนหรืออาจมีตะกอนได้บ้าง แต่ต้องเป็นตะกอนที่เกิดขึ้นจากการหมักตามธรรมชาติ มีกลิ่นหอมตามกลิ่นวัตถุดิบที่ใช้หมัก มีความหวานของน้ำตาลเล็กน้อย โดยต้องมีความเข้มข้นของกรดอะซิติก (acetic acid) ไม่น้อยกว่า 4%


2. น้ำส้มสายชูกลั่น

น้ำส้มสายชูกลั่น สามารถผลิตได้หลายวิธี ได้แก่

– ใช้เอทธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีความเจือจางมาหมักร่วมกับเชื้อน้ำส้มสายชู แล้วนำไปกลั่น

– ใช้น้ำส้มสายชูหมักมากลั่น แล้วทำให้เจือจาง

ทั้งนี้ น้ำส้มสายชูกลั่นที่ได้มาตรฐานจะต้องมีลักษณะใส ไม่มีความขุ่นหรือมีตะกอน โดยต้องมีความเข้มข้นของกรดอะซิติกไม่น้อยกว่า 4% และน้ำส้มสายชูที่ขายตามท้องตลาด ส่วนมากเป็นน้ำส้มสายชูกลั่น


3. น้ำส้มสายชูเทียม

เป็นน้ำส้มสายชูเทียม ที่ใช้กรดอะซิติกสังเคราะห์ (Acetic acid) ความเข้มข้นประมาณ 95% มาเจือจางจนให้เหลือความเข้มข้นประมาณ 4-7% เป็นน้ำส้มสายชูที่มีลักษณะใส ไม่มีสี ทั้งนี้ การผลิตจำเป็นต้องใช้กรดอะซิติกสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจึงจะเหมาะสำหรับนำไปใช้ในอาหารได้


การจัดเก็บ

– เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

– เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง

– เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

– เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง

– เก็บไว้ให้ห่างจากเส้นใยหรือเสื้อผ้าหรือวัสดุไวไฟ

– แหล่งจัดเก็บเข้าออกได้สะดวก

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,782